Kushtet e përgjithshme

Kushtet e përgjithshme

1. Parimet tona të privatësisë

Jemi të orientuar në njohjen dhe respektimin e të drejtave tuaja të privatësisë, duke ju informuar, përpunuar dhe mbrojtur të dhënat tuaja konfidenciale/ personale, në përputhje me ligjin në fuqi , për mbrojtjen e të dhënave personale, “LIGJI NR. 03/L-172 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”.

2. Informacionin të cilin e marrim nga ju

Të dhënat e llogarisë që ju na i jepni drejtpërdrejtë dhe vullnetarisht me rastin e regjistrimit

Ne do të mbledhim dhe përpunojmë disa ose të gjitha informatat e mëposhtme me të cilat ju jeni regjistruar dhe i keni ofruar me rastin e përdorimit të platformës:

 • Emri
 • Email Adresa
 • Adresa e banimit
 • Numri i telefonit
 • Interesat
 • Emri i përdoruesit
 • Fjalëkalimi
 • Të dhëna të tjera për regjistrim
 • Mbështetja e Klientit ose Informacioni Teknik që jepni kur na kontaktoni me pyetje në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimeve

 

Të dhënat e profilit të përdoruesit

Për regjistrim në platformë, ju do të krijoni një profil përdoruesi, i cili do të jetë i dukshëm për përdoruesit e tjerë të të shërbimeve. Nëse jeni përdorues i regjistruar, ju do të mund të rregulloni parametrat e llogarisë suaj dhe përmbajtjen e tyre, me anë të llogarisë së krijuar të përdoruesit.

Theksojmë se, profili juaj do të bëhet publik, në raport me kushtet për regjistrim, pas aprovimit nga adminët, përkatësisht realizimit të kushteve kontraktuale. Gjithashtu, ju përkujtojmë se, ne do të kemi qasje, dhe të shohim cdo informacion që jepni ju si pjesë e krijimit të profilit të përdoruesit.

Të dhënat publike që dërgoni nëpërmjet shërbimeve

Të gjitha informacionet të cilat i vendosni në fushat publike të platformës, do të mund të mblidhen dhe përdoren nga ne, për cështje promovuese apo për krijim të databazave të ndryshme.

Rekomandojmë fuqishëm që, në fushat publike të platformës, të mos dërgoni asnjë informacion të cilin nuk dëshironi ta ndani me palët e treta, të huajt.  

 

Të dhënat e përdorimit që mbledhim automatikisht nga ju

Përveç informatave që na keni dhënë me rastin e regjistrimit, platforma mund të mbledhë dhe përpunojë të dhënat shtesë automatikisht, këto të dhëna mund të përfshijnë:

 • Të dhënat e regjistrimit të pajisjes (për shembull, llojin e paisjes celulare që përdorni, pajisjen unike të paisjes suaj celulare ose ID-në e reklamimit, adresën IP, sistemin operativ dhe llojin e shfletuesit)
 • Karakteristikat e paisjes (për shembull, preferencat tuaja gjuhësore)
 • Mbartës mobil
 • Informacion për mënyrën e përdorimit të Shërbimeve (për shembull, sa herë përdorni Shërbimet çdo ditë)
 • URL-të e kërkuara dhe referuese
 • Të dhënat e vendndodhjes të mbledhura përmes pajisjes suaj (duke përfshirë, për shembull, të dhënat e saktë të vendndodhjes siç janë informacioni i GPS dhe ËiFi)

3. Si përdorim informacionin tuaj!?

Përmirësimi i Shërbimeve, Sigurimi i Ndihmës dhe Komunikimi me Ju

Ekipi ynë, I angazhuar në funksionimin e paltformës, të dhënat e mbledhura nga ju, i përdorë për përmirësimin e shërbimeve, për përditësimin e aplikacionit, për marketing, krijim të databazave me interesa të caktuar, për të përcjellë informata dhe njoftime të rëndësishme në lidhje me shërbimet si dhe për të komunikuar direkt me ju.

Shërbimet analytics

Gjithashtu mund të punojmë me kompanitë analitike të palëve të treta që të na ndihmojnë të kuptojmë se si përdoren Shërbimet, të tilla si grumbullimi i të dhënave, raportimi, matja e përgjigjeve të reklamave, analiza e aplikacioneve të internetit dhe aplikacioneve mobile dhe për të ndihmuar në shpërndarjen e mesazheve dhe reklamave relevante të marketingut.

Mund të përdorim Google Analytics, një shërbim analitik i ofruar nga Google ose nga ofruesit e shërbimeve të analitikës së palëve të treta ("Shërbimet e Analitikës") për të mbledhur informacion rreth përdorimit tuaj të Shërbimeve. Këto shërbime Analytics mund të mbledhin informacion rreth përmbajtjes që shihni dhe informacionin e sistemit dhe informacionin gjeografik. Informacioni i gjeneruar nga Shërbimet Analitike rreth përdorimit tuaj të Shërbimeve do të transmetohet dhe ruhet nga Shërbimet e Analitikës. Informacioni i mbledhur nga Shërbimet Analitike na lejon të analizojmë përdorimin tuaj të Shërbimeve.

Ne ju inkurajojmë që të rishikoni cilësimet e paisjes tuaj dhe Shërbimet për të siguruar që ato janë në përputhje me preferencat tuaja, duke përfshirë edhe në lidhje me grumbullimin dhe përdorimin e informacionit. Ju mund të jeni në gjendje të ndaloni grumbullimin e mëtejshëm të të dhënave të caktuara nga Shërbimet duke përditësuar parametrat e pajisjes suaj të zbatueshme, ose mund të çinstaloni Shërbimet. Përveç kësaj, mund të zgjedhni të mos ndani detajet e vendndodhjes tuaj duke përshtatur cilësimet e shërbimeve të vendndodhjes së pajisjes suaj të lëvizshme. Për udhëzime në lidhje me ndryshimin e cilësimeve përkatëse, ju lutemi kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit / bartësin ose prodhuesin e pajisjes.

 

Realizimi I pagesave

Nëse bëhet blerje nëpërmjet platformës, mund të paguani duke përdorur shërbimin e pagesave, të integruar në platformë. Pagesa mund të realizohet përmes tri metodave: online, me para të gatshme dhe me faturë. Të gjitha të dhënat të cilat do të plotësohen me rast të realizimit të pagesës, do të trajtohen me konfidencialitet të plotë dhe me profesionalizëm të lartë.

 

Media Sociale dhe shpërndarja

Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për cdo funksionalitet të ndarë ose përmbajtje, politikë për privatësi ose praktika të ndonjë faqeje ose aplikacioni të palës së tretë.

Në atë rast, ju jeni subjekt i politikave të palëve të treta, kështuqë ju inkurajojmë të lejoni politikat e atyre palëve.

4. Si i trajtojmë informacionet tuaja!?

Informacionin e siguruar nga ju, ne e ndajmë si më poshtë:

Me Reklamuesit

Ne mund të ndajmë informacionet tuaja me reklamuesit, rrjetet e reklamave të palëve të treta dhe kompanitë analitike të cilët mund ta përdorin atë për të ofruar reklama të synuara për ju në faqet e caktuara të internetit. Në mënyrë të ngjashme, këta reklamues mund të ndajnë informacion me ne për ju se ata janë mbledhur ose fituar në mënyrë të pavarur. Mund të ndajmë edhe versionet e koduara të informacioneve që kemi mbledhur në mënyrë që partnerët tanë të reklamave të mund të kryejnë analiza të të dhënave ose për përdorim në lidhje me reklamat.

 

Me bashkëpunëtorët e kompanisë sonë

Ne mund të ndajmë informacionet tuaja me anëtarët e tjerë bashkëpunues të Shneta.com, kjo në mënyrë që të sigurojmë përmbajtje dhe shërbime të përbashkëta (si regjistrimi, transaksionet dhe mbështetja e klientëve), ose për të përmirësuar përvojën tuaj me shërbimet, produktet dhe shërbimet e tjera.

 

Për fushatat e marketingut

Herë pas here mund të zbulojmë informacione të caktuara (emri, adresa postare dhe informacione jo të ndjeshme transaksionare, siç është historia juaj e blerjes/ shitjes, shumat e paguara dhe produktet e porositura) tek kompanitë e marketingut për qëllime tregtare. Nëse preferoni të përjashtoni përdorimin e informacionit tuaj personal nga kompanitë e marketingut për qëllime tregtare ose qiraje, ju lutem na tregoni në [email protected].

 

Me Ofruesit e Shërbimeve tona

Ne mund të ndajmë informacionet tuaja me ofruesit e shërbimit që punojnë në emër tonë. Për shembull, ofruesit e shërbimeve mund të merren me përpunimin e pagesave ose kartelave të kreditit, menaxhimin e të dhënave, grumbullimin e të dhënave të klientëve, administrimin e funksioneve, shpërndarjen e email-it, hulumtimin e tregut, analizën e informacionit dhe menaxhimin e promovimeve. Këta ofrues të shërbimeve do të kenë qasje vetëm në informacionin e nevojshëm për të kryer këto funksione të kufizuara në emër tonë.

 

Ashtu siç kërkohet me ligj ose për të mbrojtur të drejtat dhe të zbatohen me politikat tona

Në masën e lejuar me ligj, ne do të zbulojmë informacionin tuaj tek autoritetet qeveritare ose palët e treta, duke përfshirë sigurinë kombëtare ose agjencitë e zbatimit të ligjit, nëse kërkohet ta bëjnë këtë me ligj, ose nëse kërkohet në përgjigje të një urdhërpadi apo urdhri të gjykatës, diskrecioni ynë i vetëm dhe absolut që zbulimi është mjaft i nevojshëm për të mbrojtur kundër mashtrimit, për të mbrojtur pronën ose të drejtat e tjera të nesh ose përdoruesve të tjerë, palëve të treta ose publikut të gjerë.

 

Transfertat e biznesit ose falimentimi

Në rast të shkrirjes, blerjes, falimentimit ose shitjes tjetër të të gjithë ose një pjese të aseteve tona ose ndonjë biznesi, çdo informacion i përdoruesit që zotëron ose kontrollohet nga ne mund të jetë një nga asetet e transferuara tek palët e treta në një transaksion apo ngjarje të tillë. Ne rezervojmë të drejtën, si pjesë e këtij lloji të transaksionit ose ngjarje, të transferojmë ose t'i caktojmë të dhënat tuaja dhe informacione të tjera që i kemi mbledhur nga përdoruesit e Shërbimeve palëve të treta. Përvecse në masën e urdhëruar nga një bankrot ose gjykatë tjetër, përdorimi dhe zbulimi i të gjithë informacionit të transferuar të përdoruesit do të jetë subjekt i kësaj Politike të Privatësisë. Megjithatë, çdo informacion që dorëzoni ose që mblidhet pas këtij tipi të transferimit, mund të jetë subjekt i një politike të re të privatësisë të miratuar nga entiteti pasues ose blerësi, sipas rastit.

5. Qasja dhe kontrolli i informacionit tuaj

Ne pranojmë të drejtën tuaj për të hyrë dhe kontrolluar të dhënat tuaja personale.

Përdorimi, korrigjimi ose fshirja e informacionit tuaj

Për të kërkuar qasje ose korrigjim të të dhënave tuaja personale, ju mund të dërgoni një e-mail në [email protected]

Ju lutemi, përfshini informacionin tuaj të regjistrimit që keni dhënë përmes platformës. Mund t'ju kërkojmë që të jepni informacione shtesë për qëllime të verifikimit të identitetit, ose të verifikoni nëse posedoni një llogari të postës elektronike të aplikueshme.

 

Bartja e të Dhënave Personale

Bartja e të dhënave është aftësia për të marrë disa nga informacionet tuaja në një format që mund të lëvizni nga një ofrues shërbimi në një tjetër. Varësisht nga konteksti, kjo vlen për disa nga informacionet tuaja, por jo për të gjitha informacionet tuaja. Nëse e kërkoni këtë, ne do t'ju ofrojmë një skedar elektronik të informacionit tuaj bazë të llogarisë dhe informacionin nën kontrollin tuaj të vetëm.

6. Masat e Sigurisë

Ne ofrojmë masa mbrojtëse fizike, elektronike dhe procedurale të industrisë për të mbrojtur të dhënat personale që përpunojmë dhe mbajmë. Për shembull, ne marrim masa të arsyeshme për të kufizuar qasjen në këto të dhëna tek punonjësit dhe kontraktorët e autorizuar të cilët duhet ta njohin atë informacion për të operuar, zhvilluar ose përmirësuar shërbimet tona. Ju lutemi të jeni të vetëdijshëm se, edhe pse përpiqemi të sigurojmë siguri të arsyeshme për të dhënat që përpunojmë dhe mbajmë, asnjë sistem sigurie nuk mund të parandalojë të gjitha shkeljet e mundshme të sigurisë. Si rezultat, ne nuk mund të garantojmë ose të garantojmë sigurinë e çdo informacioni që ju transmetoni në ose nëpërmjet Shërbimeve dhe ju bëni këtë në përgjegjësinë tuaj.

7. Përditësimet e kësaj Politike të Privatësisë

Ne do t'ju njoftojmë për ndryshimet materiale në këtë Politikë të Privatësisë së paku tridhjetë (30) ditë para datës efektive të ndryshimeve.

8. Na kontaktoni

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, mund të na kontaktoni në info@shneta.com  

Kthehu
Mirë se vini

Produkte Organike

Follow and socialize with us